Terug

Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ECOM Services zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 56178948. 
Verantwoordelijk voor de webshop is:

ECOM Services 
Blokstallen 2-B
4611 WB Bergen op Zoom
telefoon: 076-7660069
e-mail: [email protected]
KvK: 84137649
BTWnr: NL 863 109 500.B01

Artikel 1. ALGEMEEN 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van producten en op opdrachten en/of diensten van ECOM Services. Andersluidende algemene voorwaarden worden door ECOM Services niet geaccepteerd. 
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten tussen partijen schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 
1.3 De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen ECOM Services en de koper kunnen door de koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van ECOM Services.

Artikel 2. PRODUCTINFORMATIE/AANBIEDINGEN
2.1
 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 De productafbeeldingen, productomschrijvingen, vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn informatief. De belangrijkste kenmerken van de producten worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar binden ECOM Services niet. Tussentijdse wijzigingen in samenstelling, inhoud, prijs, verpakking e.d. zijn altijd mogelijk.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN /VERZENDDKOSTEN
3.1
 Een overeenkomst is pas rechtsgeldig tot stand gekomen nadat ECOM Services de order schriftelijk heeft bevestigd en de betaling heeft ontvangen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van ECOM Services en deze algemene voorwaarden. 
3.2 Koper en ECOM Services komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 
3.3 De verzendkosten in Nederland en België bedragen € 4,95 resp. € 6,15 euro bij bestellingen onder de € 49,00. Bestellingen boven € 49,00 worden zowel in Nederland als België zonder verzendkosten geleverd

Artikel 4. PRIJZEN /PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief BTW en inclusief andere eventueel op de overeenkomst vallende kosten, zoals wettelijke heffingen. 
4.2 De bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Orders boven € 49,00 worden zonder bezorgkosten geleverd. Zie artikel 3 voor uw bijdrage in de verzendkosten.
4.3 Na aflevering zijn de producten voor risico en verantwoording van de koper. 
4.4 Prijswijzingen die plaatsvinden nadat een order is geplaatst, kunnen door ECOM Services worden doorberekend tot een maximum van 5% van de oorspronkelijke prijs. Koper heeft het recht de al geplaatste order te annuleren zodra de prijswijzing meer dan 2,5% bedraagt.

Artikel 5. BETALING 
5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door derden uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. 

Artikel 6. BEDENKTIJD/HERROEPINGSRECHT
6.1
 Koper heeft recht op een bedenktijd van 14 werkdagen na levering van het product , echter alleen wanneer de koper een consument is en alleen indien de originele verpakking niet verbroken is en het product niet beschadigd is. Dit recht komt uitdrukkelijk te vervallen indien de producten in gebruik zijn genomen en/of beschadigd zijn. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De koper (indien consument) mag een product binnen voornoemde periode van zeven dagen terugsturen, waarbij koper alleen de portokosten voor het retourneren zelf dient te betalen. ECOM Services berekent geen extra kosten voor de administratieve en logistieke werkzaamheden van retourzendingen. In geval van retourzendingen dient u eerst het wettelijk voorgeschreven en op deze site vermelde RMA formulier in te vullen en aan ons toe te sturen. Bij het RMA formulier vindt u ook de uitleg hoe dit te gebruiken.
6.2 Indien koper van het herroepingrecht zoals vermeld in bij 6.1 gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking, met eventuele bijgeleverde accessoires en zonder gebruiksschade door ECOM Services wordt ontvangen, dan zorgt ECOM Services voor terugbetaling binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

Artikel 7. LEVERINGEN/LEVERTIJDEN 
7.1 ECOM Services streeft er naar om bestellingen die voor 15:30 uur op een werkdag zijn ontvangen, nog dezelfde dag te verzenden. ECOM Services heeft vervoerscontracten afgesloten die voorzien in een 24 uurs levering in Nederland en in België. Deze levertermijnen zijn niet bindend doch slechts indicatief.
7.2 Indien koper op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de volgende dag opnieuw aangeboden. In beide gevallen wordt een bericht achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor (of een soortgelijk afhaalpunt). U kunt ook zelf aangeven wanneer u de bestelling wilt ontvangen. De manier(en) waarop dit kan, zijn op het achtergelaten bericht vermeld.
7.3 Bij leveringen in het buitenland kan afgeweken worden van de onder 7.2 vermelde informatie.
7.4 De leveringstermijn kan afwijken indien richting ECOM Services vertraging plaatsvindt in de bevoorrading, indien de betaling van koper niet tijdig is ontvangen, het afleveradres van koper niet duidelijk (genoeg) is, en in geval van overige (onvoorziene) omstandigheden.
7.5 Koper dient de bij ECOM Services gekochte goederen na ontvangst zorgvuldig te controleren in verband met de garantieregeling.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
8.1
 ECOM Services zal de overeenkomst steeds zo goed en zo snel mogelijk uitvoeren.
8.2 ECOM Services kan zonder toestemming van koper de opdracht uitbesteden aan derden.
8.3 Koper moet er zorg voor dragen dat alle gegevens, waarvan ECOM Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ECOM Services worden verstrekt.

Artikel 9. GARANTIEREGELING/RETOURNEREN
9.1
 ECOM Services garandeert dat alle producten origineel zijn, wettelijk toegestaan zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en overeenkomen met de in de aanbiedingen en omschrijvingen genoemde specificaties. 
9.2 Indien een product onbruikbaar is door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomt met het door koper bestelde, dan heeft koper de mogelijkheid dit product te retourneren. Koper dient dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van zijn bestelling te melden bij ECOM Services via het op deze website vermelde RMA formulier. U krijgt dan van ECOM Services bericht of en hoe de garantie wordt gegeven en op welke manier dit wordt afgewikkeld. De kosten van het retourneren van de artikelen komen in dit geval voor rekening van ECOM Services. Dit is niet van toepassing als koper een foutieve bestelling heeft geplaatst. Ook dan is omruiling mogelijk, echter de kosten van het retourneren en opnieuw verzenden zijn dan voor rekening van koper. Ook in dit geval dient een retour altijd eerst te worden aangemeld via het RMA formulier op deze website.
9.3 Koper dient vóór het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen (van de fabrikant) te lezen.
9.4 Reclames zijn niet mogelijk indien de geleverde producten kleine onvolkomenheden en/of afwijkingen vertonen die binnen een redelijke tolerantiemarge vallen, de schade is veroorzaakt door nalatigheid van koper op welke wijze dan ook en indien koper niet aan zijn verplichtingen t.o.v. ECOM Services heeft voldaan (in welke vorm en op welke wijze dan ook).

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID 
10.1
 ECOM Services is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van welke tekortkoming dan ook in de nakoming van haar verbintenis(sen) ten opzichte van koper. De nakoming van de verplichtingen uit de garantieregeling zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van ECOM Services.
ECOM Services is niet aansprakelijk voor aantoonbare opzet en/of grove nalatigheid van derden die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
10.2 Koper dient ECOM Services altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen omdat anders de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling komt te vervallen.

Artikel 11. OVERMACHT 
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle omstandigheden buiten de wil en buiten toedoen van ECOM Services, al dan niet voorzienbaar bij het aangaan van de overeenkomst, ten gevolge waarvan de (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ECOM Services kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, stakingen, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door ECOM Services ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (o.a. leveranciers, vervoerders, ICT en communicatiebedrijven) e.d. 
11.2 Overmacht geeft ECOM Services het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12. PARTIELE NIETIGHEID 
Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met koper niet of niet geheel rechtsgeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen ECOM Services en koper een passende oplossing zoeken, alvorens hun geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen.

Artikel 13. BEVOEGDE RECHTER – TOEPASSELIJK RECHT 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ECOM Services en op alle leveringen van ECOM Services is uitsluitend Nederlands (leverings)recht van toepassing. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen koper en ECOM Services gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ECOM Services.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Australian Gold Shop 9,5 / 10 - 6.175 beoordelingen Reviews @ Feedback Company
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »